نمایش 1–8 از 10 نتیجه

DC34T

بدون امتیاز 0 رای
DC34T ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺮه ﺳﺒﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ LED ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  A+++ 14 ﻧﻔﺮه ﻧﻘﺮه اي ﻣﺪل Clarus IR
0
3,039,000 2,900,000 تومان

DC35T NEW

بدون امتیاز 0 رای
DC35T NEW ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺮه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ LED 14 ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺎر ﺷﻮي ﻧﻘﺮه اي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+++
0
3,305,000 3,200,000 تومان

DC35W NEW

بدون امتیاز 0 رای
DC35W NEW ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺮه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ LED 14 ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺎر ﺷﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+++
0
3,195,000 3,060,000 تومان

DC45T

بدون امتیاز 0 رای
DC45T ساخت ﻛﺮه ﺑﺎ ﻻﻣﭗ UV ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ  LED 14 ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺎر ﺷﻮي ﻧﻘﺮه اي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+++
0
3,489,000 3,320,000 تومان

DC45W

بدون امتیاز 0 رای
DC45W ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺮه ﺑﺎ ﻻﻣﭗ UV ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ LED 14  ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺎر ﺷﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+++
0
3,379,000 3,220,000 تومان

DC65T

بدون امتیاز 0 رای
DC65T ﺑﺎ ﻻﻣﭗ UV ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ LED ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+++ 14 ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺎر ﺷﻮي ﻧﻘﺮه اي داراي ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺻﺪاي…
0
3,789,000 3,610,000 تومان

DC65W

بدون امتیاز 0 رای
DC65W ﺑﺎ ﻻﻣﭗ UV ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ LED ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+++ 14 ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺎر ﺷﻮي ﺳﻔﻴﺪ داراي ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺻﺪاي ﺑﺴﻴﺎر…
0
3,679,000 3,500,000 تومان

DC75B

بدون امتیاز 0 رای
DC75B داراي ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶLCD ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+++ 14 ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺎر ﺷﻮي ﻣﺸﻜﻲ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﺻﺪاي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻛﻢ (38db)…
0
4,350,000 4,125,500 تومان