نمایش 1–8 از 11 نتیجه

MDF62NS

بدون امتیاز 0 رای
MDF62NS ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A ﻻﻣﭗ LED 28 ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ اﺳﺘﻴﻞ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ ﻓﺮﻧﭻ
0
7,950,000 7,530,000 تومان

MDN73GS

بدون امتیاز 0 رای
MDN73GS ﻻﻣﭗ LED Hygiene Fresh+ 28 ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ ﻃﻼﻳﻲ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ  ﻣﺪل Next ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A
0
11,900,000 11,250,000 تومان

MDN73NS

بدون امتیاز 0 رای
MDN73NS ﻻﻣﭗ  LED Hygiene Fresh+ 28 ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ اﺳﺘﻴﻞ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ  ﻣﺪل  Next ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A
0
11,650,000 11,000,000 تومان

SX-B528T

بدون امتیاز 0 رای
SX-B528T ﻻﻣﭗ LED Hygiene Fresh+ 28 ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ  ﻣﺪل Bentlee ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  A+
0
8,599,000 8,150,000 تومان

SX-B528W

بدون امتیاز 0 رای
SX-B528W لامپ LED Hygiene Fresh+ 28 ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ ﺳﻔﻴﺪ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ  ﻣﺪل Bentlee ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  A+
0
8,226,000 7,800,000 تومان

SX-P428T

بدون امتیاز 0 رای
SX-P428T مصرف انرژی A+ ﻻﻣﭗ LED HygieneFresh+ 28 ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﻣﺪل P-Bentlee
0
7,739,000 7,353,000 تومان

SX-P428W

بدون امتیاز 0 رای
SX-P428W ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  A+   ﻻﻣﭗ LED Hygiene Fresh+ 28  ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪل P-Bentlee
0
7,370,000 7,000,000 تومان

SXB53TS

بدون امتیاز 0 رای
SXB53TS ﻻﻣﭗ LED 28  ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ  ﻣﺪل  Bentlee ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+
0
8,350,000 7,910,000 تومان