نمایش 1–8 از 19 نتیجه

FX634SS

بدون امتیاز 0 رای
FX634SS ﻓﻮت 34 ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ اﺳﺘﻴﻞ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ ﻣﺪل ( French type )Signature ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي   A+ ﻻﻣﭗ…
0
12,279,000 11,600,000 تومان

MD734SN

بدون امتیاز 0 رای
MD734SN لامپ LED Hygiene Fresh+ ﻓﻮت 34 ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ اﺳﺘﻴﻞ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ  ﻣدل Next مصرف اﻧﺮژي A+
0
12,951,000 12,210,000 تومان

MD734WN

بدون امتیاز 0 رای
MD734WN لامپ LED Hygiene Fresh+ ﻓﻮت 34 ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ ﺳﻔﻴﺪ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ ﻣﺪل Next ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+
0
12,262,000 11,560,000 تومان

MDF62NS

بدون امتیاز 0 رای
MDF62NS ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A ﻻﻣﭗ LED 28 ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ اﺳﺘﻴﻞ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ ﻓﺮﻧﭻ
0
7,950,000 7,530,000 تومان

MDN76SS

بدون امتیاز 0 رای
MDN76SS لامپ LED Hygiene Fresh+ ﻓﻮت 34 ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ اﺳﺘﻴﻞ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ  ﻣﺪل Next ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  A+
0
13,469,000 12,700,000 تومان

MDN76W

بدون امتیاز 0 رای
MDN76W لامپ LED Hygiene Fresh+ 34 ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ ﺳﻔﻴﺪ Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ  ﻣﺪل Next ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي A+
0
12,752,000 12,050,000 تومان

MDP86DB

بدون امتیاز 0 رای
MDP86DB 34 ﻓﻮت داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﺧﻄﻲ ﻣﺸﻜﻲ اﻟﻤﺎﺳﻲ DOOR-IN-DOOR ﺳﺎﻳﺪ ﻣﺪل NEXT P ﻣﺼﺮف…
0
14,688,000 13,830,000 تومان

SX-B528T

بدون امتیاز 0 رای
SX-B528T ﻻﻣﭗ LED Hygiene Fresh+ 28 ﻓﻮت ﻳﺨﺴﺎز روي درب ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻄﻲ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم Door-in-Door ﺳﺎﻳﺪ  ﻣﺪل Bentlee ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  A+
0
8,599,000 8,150,000 تومان